Socialcode STU holder infomøde hver uge

LAB-forløb hos Socialcode

Vi tilbyder opkvalificeringsforløb (LAB § 91 & § 92) for aktivitetsparate unge (LAB § 6, nr. 5), der har brug for ekstra støtte for at komme videre i uddannelsessystemet eller ind på arbejdsmarkedet. Forløbene er udviklet med fagligt afsæt i vores STU-tilbud og inkluderer en socialpædagogisk tilgang, for at sikre, at kursisterne klargøres bedst muligt til ordinær uddannelse eller beskæftigelse inden for IT-området.

Lab forløb

Vælg selv dit LAB-forløb

Socialcode tilbyder LAB-forløb i København i specialiserede IT-fag inden for programmering, spiludvikling, infrastruktur og grafisk design for unge i alderen 18-29. 

Bliv introduceret til programmeringssproget Python. På dette valgmodul lærer du grundlæggende regler for kodning gennem interaktive lektioner, kreative projekter og hands-on læring.

Bliv introduceret til webudvikling på valgmodulet Webdesign/WordPress. Lær at designe og administrere indhold samt skabe funktioner til moderne web sites.

Lær at bruge Visual Studio 2022 værktøjet som fundament til at udvikle, kompilere og fejlsøge kode. Vi kommer til at bruge Visual Studio platformen på langt de fleste programmeringsvalgmoduler.

Bliv introduceret til PhotoShop og Illustrator. På dette valgmodul får du grundlæggende færdigheder til billedredigering samt de redskaber der skal til for at arbejde med visuelle udtryk.

Bliv introduceret til hvordan AI kan bruges som hjælpemiddel i programmering. På dette valgmodul bliver du introduceret til OpenAI ChatGPT-4, og hvordan det kan bruges til fx at udvikle og fejlsøge kode.

På valgmodulet Programmering med C# bliver du introduceret til objektorienteret programmering (OOP). Gennem praktiske øvelser og gruppeopgaver vil du lære grundlæggende principper for OOP.

Tag de første skridt ind i Unity-verdenen. Dette valgmodul er et længere forløb, der giver dig erfaring med spiludvikling, programmering til spil, innovation og kreativitet.

Tag de første skridt ind i Unity-verdenen. Dette valgmodul er et længere forløb, der giver dig erfaring med spiludvikling, programmering til spil, innovation og kreativitet.

Lær alt hvad der er at vide om Windows 11. Vi bruger tid på at lære funktionerne og brugergrænsefladen i Windows 11 at kende. Dette valgmodul er essentielt, hvis du interesserer dig for support og infrastruktur.

Tag skridtet ind i virksomheds-IT på Windows Server 2019-valgmodulet. Lær at administrere netværk, sikkerhed og ressourcer for en stabil og effektiv infrastruktur.

LAB-forløb hos Socialcode

Vi tilbyder 13-26 ugers LAB-forløb

Socialcode tilbyder 13-26 ugers LAB-forløb for uddannelses- og aktivitetsparate unge, der har brug for ekstra hjælp til at komme videre i uddannelsessystemet eller ind på arbejdsmarkedet. Kursisterne kan vælge mellem linjerne Software- og spiludvikling, Grafisk design eller Support og infrastruktur og følger de samme fag som på Socialcodes STU-tilbud.

 

Undervisningen er praktisk orienteret og fokuserer på konkrete, professionelle opgaver, der forbereder de unge på de krav, de vil møde i videre uddannelse og arbejdsliv. En vigtig del af LAB-forløbet er den socialpædagogiske støtte, som sikrer, at hver kursist modtager nødvendig vejledning og hjælp, hvilket skaber et trygt og støttende læringsmiljø.

 

Gennem målrettede læringsaktiviteter kan kursisterne opnå en realkompetencevurdering, der kan forbedre deres chancer for optagelse på ordinær uddannelse. LAB-forløbet rustet de unge til ikke kun at starte på en uddannelse men også styrker deres muligheder for at etablere sig på arbejdsmarkedet.

Grafisk design Spiludvikling Software Support og infrastuktur

Undervisningen hos os

Vores dygtige undervisere er eksperter i de programmeringssprog og udviklingsværktøjer, vi underviser i, og er samtidig erfarne i at lede klasser uden for normalområdet. Undervisningen kombinerer frontallektioner og gruppeøvelser – underviseren giver korte instruktioner ved tavlen, hvorefter kursisterne afprøver det lærte i ‘real-world’ simulationer.


Vi arbejder med opgaver, der fra starten er knyttet til praksis, såsom login-skærme i Windows Presentation Foundation, kontaktformularer i WordPress, eller databasekald i MySQL. Dette løfter undervisningen fra et teoretisk til et praktisk niveau, hvor øvelsen afsluttes, når programmet virker efter hensigten.

Undervisningen har et antal instruktionstimer, hvor under­viseren står foran kursisterne for at forklare og instruere i det, der skal arbejdes med. Dog er det vores overbevis­ning, at kursisterne skal mødes i mindre grad af lange forelæs­ningstunge skoledage, hvor der er en passiv op­mærksom­hed på stoffet. Frontalundervisningen er mini­meret til korte instruktioner, der igangsætter problemba­seret opgaveløs­ning.

Vi arbejder med opgaver, der skal afspejle et konkret problem, der skal løses med kode eller fx administration af tjenester og platforme. Det vigtige er, at kursisterne ikke skal drukne i lange forelæsninger, men med det samme lære at arbejde konkret og praksisorienteret med stoffet. Instruktionerne må højst vare 10 min før en praktisk øvelse skal igangsættes. Instruktionerne fortsætter først, når vi har fået det program, vi arbejder på til at virke. Derigennem får kursisterne hands-on erfaring med opgave- og problemløsning, hvordan man går til en opgave inden for IT-branchen, og hvordan man efterfølgende kan tale om hvad der var årsagen til problemet og hvad der kan tages med fremadrettet.

Et af nøgleområderne i vores forløb er, at kursisterne skal lære at arbejde gruppeorienteret. Dette klargør bl.a. kursisten til at indgå i de gruppesammenhænge, der som oftest følger med opgaveløsning på ordinær uddannelse. Yderligere er vores undervisning bygget op som modularisede dele, der indeholder delelementer af et større kompleks. Fx skal kursisterne lære at udvikle et program, der består af både en backend del, der tager sig af de operationer, programmet skal udføre for at få noget til at ske, og en frontend del, der præsenterer indhold på skærmen for brugeren. Disse delelementer kan igen splittes op i flere undermoduler, der skal sættes sammen for at programmet virker. Her lærer vi kursisterne, at et udviklingsteam arbejder i processer, der præges af gensidig afhængighed. Det modul man som gruppe arbejder med, skal stykkes sammen med modulet fra andre grupper, og til sammen får vi et program, der virker. Øvelserne bliver derved en måde at opøve en oplevelse af ansvarlighed samt en måde hvorpå kursisterne kan opleve meningen og betydningen ved at indgå aktivt og produktivt i et arbejde-/studiefællesskab.

Gennem hele forløbet har vi pædagogiske udviklingssamtaler med kursisterne. Dette for at øge fastholdelsen samt trivslen for kursisten. Vi taler om hvordan forløbet opleves, hvilke faglige udfordringer der kan være i forhold til gennemførsel, og hvilke personlige udfordringer der kan være i forhold til gennemførsel. De pædagogiske samtaler sker løbende, men mindst en gang ugentligt. Vi arbejder derved systematisk med fastholdelse, så kursisterne får mest muligt ud af forløbene.

I forlængelse af de pædagogiske samtaler, bliver vores kursister løbende vejledt i forhold til hvilke ordinære uddannelser, der kunne være interessante at søge efter kurset. Vi taler om hvilke faglige interesser kursisterne har udviklet under forløbet, og hvordan et ordinært uddan­nelsesforløb efterfølgende kan se ud. Vores uddannelsesvejledere arbejder med de unge om at visualisere hvilke beskæftigelsesmuligheder, de forskellige uddannelser kan lede til, og hvilke emner, der allerede under opkvalificeringsforløbet skal fokuseres særligt på.

Vores kursister vil som oftest komme hos os fordi de ikke har haft de bedste oplevelser i uddan­nelsessystemet, og har derfor behov for en særlig hjælp og støtte til at deltage i en undervis­ningskontekst. Vi arbejder med studieteknik i forhold til deltagelse i klasseundervisning, personlige barrierer (fx i form af lærings­modstand), deltagelse i gruppearbejde gennem gruppekontrakter (aftaler gruppedeltagerne imellem om hvordan gruppen skal arbejde med opgaveløsning) samt opgaveskrivning. Opgaveskrivning opøver vi løbende gennem kortere modul­beskrivelser, når elementerne i gruppernes opgaver skal deles med klassen.

En andel af forløbet bliver aktiviteter ‘ud-af-huset’ eller som oplæg af eksterne udviklere, der kommer og fortæller om deres arbejde. Disse aktiviteter bliver (1) et led i at hjælpe kursisterne til at udvikle et netværk, der kan bruges på den anden side af forløbene, og (2) en mulighed for at få talt med professionelle fra Tech-industrien om fremherskende teknologier, inden for hvilke, der er høj efterspørgsel – dvs. være med til at forme et billede af hvilken retning inden for IT-branchen, der kunne være interessant at efterfølge.

dots
autisme pædagogik

Autismepædagogik

Erfaringer fra STU-området viser, at mange elever i en STU-kontekst er diagnosticeret med udviklingsforstyrrelser (bl.a. autisme og Aspergers syndrom), og har behov for særlig støtte for at gennemføre et uddannelses- eller opkvalificeringsforløb. Hos Socialcode arbejder vi autismepædagogisk med fokus på at skabe strukturerede og forudsigelige rammer. Vi arbejder med de samme pædagogiske tilgange og målsætninger på LAB-forløbene for at imødekomme borgere, der har behov for en særlig støtte i forhold til at deltage i forløb, når man er udfordret af autismespektrumforstyrrelser (ASF).

For kursister med ASF kan der være øget behov for at forstå hvordan skemalagte aktiviteter, tidspunkter og varigheden af aktiviteter hænger sammen. Fx kan oplevelsen af at vente på, at en instruktion for gruppen leder til individuelt arbejde, forårsage uro, ubehag eller affektanfald. Derfor er varigheden af vores aktiviteter klart defineret og tydeliggjort gennem visuelle hjælpemidler i form af ’TimeTimer’ samt ’Let’s Visualize’.

Mennesker der tænker visuelt, har brug for visuel støtte – særligt når der behandles emner, der har en tendens til at blive forklaret gennem akademiske abstraktioner. Derved kan det blive svært at følge instruktioner, hvis ikke de er meget konkrete og i virkeligheden blottet for abstraktioner. Derfor finder vi visuelt (eller augmentativt) støttet undervisning essentiel. Visuelt/ augmentativt støttede undervisningsmetoder er vores måde at præsentere en struktureret linje i undervisningen ved at visualisere de opgaver, der skal løses – og hvem de skal løses af. Ved siden af tavlen er der både skemaer med visuelle kategoriseringer af det arbejde, vi laver, og hvem der skal løse dem. Fx er der billeder af kursisterne, som kan flyttes til et skema hvor der visuelt er afbildet et insekt, der angiver, at en eller flere kursister skal arbejde med fejlsøgning af ’bugs’. Yderligere anvender vi TimeTimer, der fysisk-visuelt tydeliggør en mængde tid gennem en urskive med et rødt tidsinterval, der tæller ned. Derved bliver tiden håndgribelig og til at håndtere, når der skal arbejdes selvstændigt.

Vi tilbyder kørselsordning

Vi tilbyder en kørselsordning til vores elever, som sikrer nem og bekvem transport til og fra Socialcode STU. Hver morgen samler vi elever op på flere opsamlingssteder i hovedstadsområdet både sydfra og nordfra. Prisen udregnes individuelt for hver elev baseret på afstand, men er gennemsnitligt ca. 50% billigere end almindelig taxakørsel. 

Opsamlingssteder:

  1. Sydfra: Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund, Glostrup, Rødovre og Nordvest.
  2. Nordfra: Hillerød, Allerød, Furesø, Gladsaxe og Nordvest.
lab forløb priser

Økonomiske forhold

  • Optagelse på vores fag kræver godkendelse fra jobcenteret.
  • Jobcentret bevilliger et kursusforløb hos Socialcode som et led i din uddannelsesplan
  • Under forløbet modtager du uddannelseshjælp – det vil sige, at den ydelse du modtager inden forløbet startes, fortsættes gennem hele kursusforløbet.
  • Der er løbende optag hos Socialcode.

Vil du vide mere?

Hvis du er nysgerrig efter at vide mere om, hvad vores LAB-forløb indebærer, hvem Socialcode er, og hvad vi står for, eller hvordan vi kan hjælpe dig med at finde den rette vej, så opfordrer vi dig til at downloade vores LAB-brochure.

Download vores LAB-brochure

Download vores brochure og få et overblik over alle mulighederne, der følger med software og spiludvikling.

6 værdier, der er vigtige for os

Læring

Vi vil rigtig gerne have du lærer noget hos os. Uanset hvordan dine tidligere oplevelser i uddannelsessystemet har været, så er det vigtigt for os, at du får læring med – også om dig selv.

Udvikling

Vi ønsker at se dig blive den, du skal blive. Med alt det potentiale. du har – både fagligt og personligt

Meningsfulde fællesskaber

Vi vil introducere dig for et fællesskab, hvor vi tror på du kan føle dig hjemme – både sammen med underviserne og andre unge med samme interesser.

At møde verden

VI arbejder hårdt for arrangere meningsfulde praktikforløb, hvor du får muligheden for at prøve det af, du har lært, og samtidigt bliver en del af nye fællesskaber, der vil støtte din udvikling.

Afklaring

Gennem din tid på Socialcode vil vi gennem vejlednings- og udviklingssamtaler hjælpe dig med at få afklaret dine uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder efter endt uddannelse.

Teknologi

Vi forstår, at teknologi er en stor og vigtig del i ungdomslivet, og betyder ofte meget for unge mennesker. Det kan være gennem spil og sociale medier, men også gennem udviklingsværktøjer, der giver mulighed for at skabe. 

Ofte stillede spørgsmål om LAB-forløb

LAB-forløb hos Socialcode er programmer, der sigter mod at forbedre de digitale færdigheder hos unge i udsatte positioner. Forløbene varer mellem 13 og 26 uger og tilbyder undervisning inden for software- og spiludvikling, grafisk design samt IT-support eller infrastruktur.


Vores LAB-forløb kombinerer teoretisk undervisning med praktiske opgaver og socialpædagogisk støtte for at hjælpe deltagerne videre i uddannelsessystemet eller ind på arbejdsmarkedet.

LAB-forløbene er målrettet aktivitetsparate unge, der har brug for ekstra støtte for at kunne komme tættere på højere uddannelse eller finde beskæftigelse. Dette inkluderer unge, der kan have oplevet udfordringer i det traditionelle uddannelsessystem og har brug for en struktureret og støttende læringsmiljø.

Undervisningen i LAB-forløbene hos Socialcode er en kombination af frontalundervisning, problembaseret opgaveløsning, gruppeøvelser og socialpædagogisk støtte.

Kursisterne modtager løbende socialpædagogisk støtte, der hjælper dem med at navigere både faglige og personlige udfordringer. Dette inkluderer pædagogiske udviklingssamtaler, uddannelsesvejledning og støtte i studieteknik. For kursister med autismespektrumforstyrrelser tilbydes specialiseret støtte, der sikrer et struktureret og forudsigeligt læringsmiljø.

LAB-forløbene hos Socialcode er designet til at forberede dig på videre uddannelse eller jobmarkedet ved at tilbyde praktisk orienteret undervisning og støtte, der matcher kravene i Tech- og IT-branchen. Gennem forløbet kan du opnå en realkompetencevurdering, som kan styrke dine chancer for optagelse på en ordinær uddannelse. Derudover får du mulighed for at opbygge et netværk gennem virksomhedsbesøg og oplæg fra eksterne udviklere, hvilket kan være værdifuldt for din fremtidige karriere.

Vi sidder klar til at hjælpe med dine spørgsmål

Hvis ikke du kan finde svar på det, du leder efter, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.