Social Code

Vores mission

Vi ønsker at kombinere et eftertragtet teknologisk felt med socialpædagogisk udviklingsarbejde. Som kursist hos Social Code bliver man undervist i teknologier, der lever op til moderne krav fra IT-branchen, samtidigt med at blive mødt af instruktører, pædagoger og mentorer med en faglig forståelse for de udfordringer, der kan have gjort det vanskeligt at gennemføre uddannelse.

En anderledes vej til uddannelse

Vejen videre starter her

Opkvalificeringsforløb

Social Code har udviklet opkvalificeringsforløb for aktivitetsparate unge, der har brug for ekstra støtte for at komme videre i uddannelsessystemet. De enkelte kurser i forløbet er udviklet med afsæt i specifikke behov fra aftagerfeltet. Kursisterne lærer allerede fra start at koble emnerne til konkrete professionelle opgaver, der både afspejles i de uddannelser dette forløb kvalificerer til, og det arbejdsliv, der ligger efter endt uddannelse. Der kan være flere mål med forløbene men et kunne i særdeleshed være, at indholdet kan danne grundlag for en realkompetencevurdering, der leder til en positiv adgangsvurdering i forhold til optagelse på erhvervsakademiuddannelser.

Forløbsstruktur

Forløbene hos Social Code har et indhold, der er sammensat af:
  • Frontalundervisning (dog med et udpræget praksisfokus)
  • Problembaseret opgaveløsning
  • Gruppeøvelser og -afhængigheder
  • Pædagogiske udviklingssamtaler
  • Uddannelsesvejledning
  • Studieteknik
  • Netværk (bl.a. gennem virksomhedsbesøg og eksterne oplægsholdere)

Problembaseret opgaveløsning

Vi arbejder med opgaver, der skal afspejle et konkret problem, der skal løses med kode eller fx administration af tjenester og platforme. Det vigtige er, at kursisterne ikke skal drukne i lange forelæsninger, men med det samme lære at arbejde konkret og praksisorienteret med stoffet. Instruktionerne må højst vare 10 min før en praktisk øvelse skal igangsættes. Instruktionerne fortsætter først, når vi har fået det program, vi arbejder på til at virke. Derigennem får kursisterne hands-on erfaring med opgave- og problemløsning, hvordan man går til en opgave inden for IT-branchen, og hvordan man efterfølgende kan tale om hvad der var årsagen til problemet og hvad der kan tages med fremadrettet.

Gruppeøvelser og -afhængigheder

Et af nøgleområderne i vores forløb er, at kursisterne skal lære at arbejde gruppeorienteret. Dette klargør bl.a. kursisten til at indgå i de gruppesammenhænge, der som oftest følger med opgaveløsning på ordinær uddannelse. Yderligere er vores undervisning bygget op som modularisede dele, der indeholder delelementer af et større kompleks. Fx skal kursisterne lære at udvikle et program, der består af både en backend del, der tager sig af de operationer, programmet skal udføre for at få noget til at ske, og en frontend del, der præsenterer indhold på skærmen for brugeren. Disse delelementer kan igen splittes op i flere undermoduler, der skal sættes sammen for at programmet virker. Her lærer vi kursisterne, at et udviklingsteam arbejder i processer, der præges af gensidig afhængighed. Det modul man som gruppe arbejder med, skal stykkes sammen med modulet fra andre grupper, og til sammen får vi et program, der virker. Øvelserne bliver derved en måde at opøve en oplevelse af ansvarlighed samt en måde hvorpå kursisterne kan opleve meningen og betydningen ved at indgå aktivt og produktivt i et arbejde-/studiefællesskab.

Pædagogiske udviklingssamtaler

Gennem hele forløbet har vi pædagogiske udviklingssamtaler med kursisterne. Dette for at øge fastholdelsen samt trivslen for kursisten. Vi taler om hvordan forløbet opleves, hvilke faglige udfordringer der kan være i forhold til gennemførsel, og hvilke personlige udfordringer der kan være i forhold til gennemførsel. De pædagogiske samtaler sker løbende, men mindst en gang ugentligt. Vi arbejder derved systematisk med fastholdelse, så kursisterne får mest muligt ud af forløbene.

Uddannelsesvejledning

I forlængelse af de pædagogiske samtaler, bliver vores kursister løbende vejledt i forhold til hvilke uddannelser, der kunne være interessante at søge efter kurset. Vi taler om hvilke faglige interesser kursisterne har udviklet under forløbet, og hvordan et ordinært uddan­nelsesforløb efterfølgende kan se ud. Vores uddannelsesvejledere arbejder med de unge om at visualisere hvilke beskæftigelsesmuligheder, forskellige uddannelser kan lede til, og hvilke emner, der allerede under opkvalificeringsforløbet skal fokuseres særligt på.
Vejen videre

Se vores kursuskatalog